Privacy

Olke Bolke ruiterkampen hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens.

Olke Bolke ruiterkampen hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Olke Bolke ruiterkampen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • Ervoor zorgen dat de verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en wij deze respecteren.
 

Als organisatie Olke Bolke ruiterkampen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Olke Bolke ruiterkampen, Distelstraat 10, 6542 LR Nijmegen 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden door Olke Bolke ruiterkampen verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van een reisovereenkomst
 • Het adviseren van een geschikte vakantie, passende bij jouw persoonlijke situatie
 • Het verlenen van de gewenste en vereiste begeleiding en zorg, passende bij jouw persoonlijke situatie
 • Het maken van een reisverslag
 • Het gebruiken van vakantiefoto’s ter illustratie van onze reisgids, website, nieuwsbrieven en social media-pagina’s
 • Promotionele doeleinden
 • Verzending van onze brochures en mailingen
 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam, roepnaam, achternaam
 • Adres, postcode, woonplaats, provincie, land
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum, geboorteplaats
 • Burgerlijke staat
 • BSN-nummer (alleen in geval van zorgovereenkomsten)
 • Gegevens op kopie ID kaart of Paspoort (nummer, uitgiftedatum, uitgifteplaats)
 • Gegevens gezondheid/ Medische informatie
 

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Derde partijen zijn bijvoorbeeld vrijwilligers, vervoerders, drukkerijen en postverwerkingsbedrijven, accommodatieverschaffers, zorginstellingen en zorgverzekeringen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijn

Olke Bolke ruiterkampen bewaart persoonsgegevens uiterlijk tot 5 jaar na terugkomst van jouw laatste vakantie. Fotomateriaal wordt maximaal 10 jaar gebruikt.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we o.a. de volgende maatregelen genomen;

 • Autorisatie procedure; slechts medewerkers die hiertoe geautoriseerd zijn kunnen bepaalde persoonsgegevens verwerken
 • Persoonsgegevens zijn altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en wachtwoord
 • Persoonsgegevens cq. reizigersdossier worden bewaard in en afgesloten ruimte
 

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je logischerwijs vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Indien je wilt dat Olke Bolke ruiterkampen jouw persoonsgegevens uit het systeem haalt, kun je:

 • Telefonisch contact opnemen via 06-144.34.668
 • Mailen naar info@olke-bolke.nl
 • Een brief sturen:
  Olke Bolke ruiterkampen, Distelstraat 10, 6542 LR Nijmegen
 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Kom je hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als je naar aanleiding van ons privacy beleid nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacyreglement en deze privacyverklaring. Check deze privacyverklaring daarom regelmatig voor een update van ons privacy beleid.

Nijmegen, februari 2023

Inhoudsopgave