Algemene voorwaarden

Aansprakelijkheid Olke Bolke ruiterkampen

Olke Bolke ruiterkampen is in principe gebonden jegens de vakantiegangers de reis conform de beschrijving op de website te verzorgen en uit te voeren. Bij overmacht, zoals vastgelegd in de wet en de geldende jurisprudentie, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard. Olke Bolke ruiterkampen dient waar nodig in voorkomende gevallen naar beste weten hulp te verlenen. Als daaruit kosten voortvloeien wordt per geval bekeken wie deze kosten dient te dragen. Daar Olke Bolke ruiterkampen de wensen en behoeften van de vakantieganger hoog in het vaandel heeft staan, kan de definitieve invulling van de reis ter plekke gewijzigd worden.

Garantie geregeld: STO Garant

Om te voldoen aan de wettelijke verplichte garantiestelling maakt Olke Bolke ruiterkampen gebruik van STO Garant, een door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) erkende garantieregeling. Je kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle informatie vindt je op www.sto-garant.nl.

De werking

Omdat alle door Olke Bolke ruiterkampen aangeboden reizen vallen onder de garantie van STO Garant, betaal je de reissom niet aan Olke Bolke Ruiterkampen, maar aan de derdengeldenrekening van de Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze Stichting Derdengelden waarborgt je reissom tot na afloop van je reis. De dag na afloop wordt de reissom vrijgegeven aan Olke Bolke ruiterkampen. Mocht Olke Bolke ruiterkampen voor het einde van je boeking in financieel onvermogen geraken, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling (zie www.sto-garant.nl/downloads) lees je hoe je daar in dat geval aanspraak op maakt.

De aanmeldprocedure

Download het aanmeldformulier op de site (Menu AANMELDEN). Vul het aanmeldingsformulier in en ondertekend het. Nadat je het aanmeldformulier retour gestuurd hebt naar Olke Bolke Ruiterkampen ontvang je per E-mail een factuur van Olke Bolke Ruiterkampen ter bevestiging van de geboekte reis. Tevens ontvang je een e-mail van STO Garant (info@sto-garant.nl) met informatie over het voldoen van de betaling van deze factuur. Voor alle boekingen geldt dat het volledige boekingsbedrag voor aanvang van de boeking betaald dient te zijn aan de derdengeldenrekening.

Overzicht kosten

De reissom

Inbegrepen in de reissom zijn: Alle overnachtingen, kosten activiteiten, entreegelden, maaltijden en dranken op de overnachtingslocatie, vervoer tijdens de vakantie en de kosten voor reisbegeleiding, bijdrage STO garant.

Niet inbegrepen in de reissom zijn: Vervoer naar en van het verzamelpunt vooraf en na de reis, zakgeld voor persoonlijke uitgaven en consumpties tijdens uitjes, bijdrage annulerings- en reisverzekering.

Zakgeld Groepsgeld

We hanteren geen groepsgeld, omdat we vinden dat ieder zijn/haar eigen keuzes moet kunnen maken over het uitgeven van en waaraan van de eigen centen. We adviseren ieder tussen de € 50,- en € 75,- aan zakgeld (voor souvenirs, drankjes, ansichtkaarten met zegels etc.) mee te nemen.

Er worden tijdens de reis foto’s gemaakt. Deze zijn te koop op DVD of USB en dienen bij de intake (bij aankomst) betaald te worden. De kosten bedragen €22,50. Dit bedrag staat los van het zakgeld.

Verzekeringen

Olke Bolke heeft een bedrijfsongevallen en een W.A. verzekering afgesloten.

Reisverzekering

In de reissom is geen reisverzekering inbegrepen.

Annuleringsverzekering

Als je als vakantieganger een geboekte reis annuleert zijn daar kosten aan verbonden. Deze kosten zijn, mits er sprake is van een geldige reden, te verhalen. Het is altijd handig een annulerings garantieregeling af te sluiten. Het afsluiten van een annuleringsverzekering kan bij een verzekeringsmaatschappij naar keuze.

Olke Bolke Ruiterkampen heeft een annulerings fonds in haar pakket. Indien je hieraan bijdraagt kan je, mits er sprake is van een geldige reden, aanspraak maken op de gemaakte kosten bij een annulering.

Annulerings fonds via Olke Bolke ruiterkampen

Op het aanmeldingsformulier wordt gevraagd of je een bijdrage wilt doen aan het annulerings fonds via Olke Bolke ruiterkampen. De bijdrage van deze garantieregeling bedraagt 5 % van de reissom, naar boven afgerond op hele euro’s, per persoon, per reis. Deze bijdrage wordt geïnd bij de aanbetaling en is niet terug te vorderen en staat los van de reissom.

De reisovereenkomst en betalingsverplichtingen

De overeenkomst

Op het moment dat Olke Bolke ruiterkampen (een door de juiste tekenbevoegde persoon) ondertekend aanmeldingsformulier ontvangt, ben je een rechtsgeldige overeenkomst met Olke Bolke ruiterkampen aangegaan. Vanaf dit moment gelden de reisvoorwaarden van de VvKR aangevuld met de Algemene Voorwaarden van Olke Bolke ruiterkampen.

Verplichtingen van de vakantiegangers

De vakantieganger (en indien vereist zijn/haar vertegenwoordiger) behoren het persoonlijk inschrijfformulier naar waarheid en beste kunnen in te vullen. Olke Bolke ruiterkampen zal tijdens de vakantie handelen naar de daarin verstrekte informatie.

De vakantieganger zal de aanwijzingen van Olke Bolke ruiterkampen en haar begeleiders strikt nakomen. Men is zelf verantwoordelijk voor alle schade die door eigen onzorgvuldigheid ontstaat. Olke Bolke ruiterkampen kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Weigering deelname

Als blijkt dat de informatie, gegeven in het persoonlijk inschrijfformulier, in die mate verschilt van de werkelijkheid of onvolledig is, waardoor het onmogelijk is die vakantieganger mee te nemen met het oog op vervoer en/of mate van begeleiding, kan die vakantieganger alsnog geweigerd worden of kan zijn/haar reis vroegtijdig beëindigd worden. Hiermee gemoeide kosten zijn voor rekening van de vakantieganger. Olke Bolke behoeft geen reissom te retourneren.

Betalingen

Alle betalingen van de boeking gaan via het betaalsysteem van STO Garant. Je betaald aan de Derdengeldenrekening van De Stichting Derden Gelden Certo Escrow, een bij de Nederlandse Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze Stichting Derdengelden verwerkt alle betalingen voor STO Garant. De betaling van de reissom wordt gewaarborgd op de Derdengeldenrekening en de dag na de afloop van de reis automatisch vrijgegeven aan Olke Bolke ruiterkampen.

Factuur

Binnen 10 werkdagen nadat het aanmeldingspakket bij Olke Bolke ruiterkampen is ontvangen wordt er een factuur opgemaakt en verzonden. Je ontvangt slechts één factuur. De betalingen lopen via de Stichting Derdengelden Certo Escrow (SDCE).

Op iedere factuur staat vermeld:

 • Welke reis geboekt is en wanneer deze plaats vindt.
 • De reissom en waar deze uit samengesteld is.
 • De betalingstermijnen van de aanbetaling en de restbetaling, of totaalbetaling.
 
Betalingsvoorwaarden
 • Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 25% van de overeengekomen reissom en de volle bijdrage aan het annuleringsfonds (mits afgesloten bij Olke Bolke Ruiterkampen) te worden voldaan.
 • Het restant van de reissom moet uiterlijk 8 weken vóór de dag van vertrek voldaan zijn.
 • Indien de overeenkomst binnen 8 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom met de extra bijdrages worden voldaan.
 
Niet tijdig betalen

Niet tijdig betalen kan gevolgen hebben. Wordt de aan-, rest of totaalbetaling niet tijdig betaald, dan is de boeker in verzuim. Je wordt daarvan op de hoogte gesteld d.m.v. een herinnering per mail. De reiziger heeft vervolgens 7 werkdagen om alsnog te betalen. Blijf je in gebreke, dan wordt geacht de boeking te zijn geannuleerd op de dag van verzuim (VvKR voorwaarden). Daarvoor worden dan de gebruikelijke annuleringskosten in rekening gebracht.

In uitzonderlijke gevallen kan er een uitstel van betaling overeengekomen worden met Olke Bolke Ruiterkampen. Het risico hiervan ligt bij de reiziger. Dat betekent dat je bij niet tijdig betalen uitgesloten kan worden van de reis en dat je de annuleringskosten van dat moment verschuldigd bent aan Olke Bolke Ruiterkampen.

Voorbeeld

Een factuur moet 8 weken voor vertrek geheel betaald zijn. Bij niet tijdig betalen, ondanks de herinneringsbrieven, kun je uitgesloten worden van de reis. De kosten die jij op dat moment moet betalen aan Olke Bolke Ruiterkampen zijn 50% van het totaalbedrag van je factuur (zie Annuleringsvoorwaarden).

Als wij in dit geval een uitstel van 2 weken verlenen en er wordt niet tijdig betaald, dan heeft Olke Bolke Ruiterkampen het recht om je reis te annuleren. De kosten die jij op dat moment moet betalen aan Olke Bolke Ruiterkampen zijn 75% van het totaalbedrag van je factuur (zie Annuleringsvoorwaarden). Het risico van uitstel ligt altijd bij de boeker.

Alle overige kosten die verbonden zijn aan de invorderingsmaatregelen, zoals de juridische kosten, komen ingevolge onze leveringsvoorwaarden geheel voor rekening van de boeker. Tevens maken wij dan aanspraak op de wettelijke en contractuele rente, vanaf het moment van het verstrijken van de vordering d.d. betaald.

Herroepingsrecht

Op het moment dat het ondertekende aanmeldingsformulier, waarbij dus akkoord is gegaan met de VvKR Reisvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden van Olke Bolke Ruiterkampen, bij Olke Bolke Ruiterkampen ontvangen is, dan is er sprake van een Definitieve boeking. Op dat moment vervalt het herroepingsrecht.

Waar heb je ook rekening mee te houden?

Omboeken van de reis

Als er omstandigheden zijn waardoor je de reis zou willen om boeken naar een andere reis zal Olke Bolke Ruiterkampen, voor zover er op de andere reis plaats is en ook aansluit bij je, hier aan meewerken. Hiervoor zal Olke Bolke geen kosten in rekening brengen . Om boeken is niet altijd mogelijk. Indien hierdoor de reis door de boeker geannuleerd moet worden gelden de annuleringsvoorwaarden.

Een reis annuleren

Annuleren van een geplande reis door Olke Bolke Ruiterkampen

Bij iedere reisomschrijving staat omschreven wat het minimum en maximum van het aantal vakantiegangers is. Mocht dit minimum niet gehaald worden dan heeft Olke Bolke ruiterkampen het recht deze reis te annuleren. Je hebt de keuze de reis om te boeken naar een andere reis of je geld terug te ontvangen. Het annuleren van een reis door Olke Bolke Ruiterkampen op basis van het aantal vakantiegangers dient uiterlijk 60 dagen voor de vertrekdatum van de reis te gebeuren.

Annuleren van een geplande reis door de vakantieganger

Het kan gebeuren dat je zelf niet meer op reis wil of kan gaan. Om misverstanden te voorkomen en ter bescherming van de reiziger en de reisorganisatie, heeft de VvKR hier regels over gemaakt. Hieronder staan de belangrijkste zaken die je moet weten.

Annuleren kan alleen per aangetekende brief of per email.

Dit is, zodat beide partijen altijd kunnen aantonen dat er daadwerkelijk geannuleerd is. Zonder deze aangetekende brief of email, kunnen misverstanden optreden of er nu wel of niet geannuleerd is.

Voorbeelden van geldige redenen om te annuleren:
 • Gezondheidsredenen als ziekte of ongeval, waardoor je niet meer in staat bent om te reizen. Bij annulering vanwege gezondheidsredenen ben je verplicht om een doktersverklaring te overleggen aan de verzekering.
 • Er is sprake van een sterfgeval in de directe familie (ouders, broer/zus, grootouders) of het is aantoonbaar dat dit ieder moment kan gebeuren.
 
Voorbeelden van ongeldige redenen om te annuleren:
 • Je hebt geen zin meer in de vakantie.
 • Je kan alsnog geen vrij krijgen van je werk
 • Je komt erachter dat je de reis toch niet (meer) kan betalen.
 

De annuleringsvoorwaarden

De onderstaande bedragen zijn verschuldigd aan Olke Bolke Ruiterkampen bij een annulering. Deze kosten zijn, mits er sprake is van een geldige reden, te verhalen op de annuleringsverzekering. De premie van de annuleringsverzekering indien bij Olke Bolke Ruiterkampen afgesloten betaal je in alle gevallen aan Olke Bolke. De verschuldigde kosten hiernaast bij annulering zijn:

 • Tot 90 dagen voor vertrek ben je 25% van de totale reissom
 • Van 89 tot 31 dagen voor vertrek ben je 50% van de totale reissom
 • Van 30 tot 8 dagen voor vertrek ben je 75% van de totale reissom
 • Vanaf 7 dagen voor vertrek ben je 100% van de totale reissom
 
Werkwijze:

Stuur ons een aangetekende brief of email met daarin de reden van het annuleren van de reis. Let op, de datum waarop wij deze brief of email ontvangen is de datum van annuleren. Hiermee wordt voorkomen dat er misverstanden kunnen ontstaan of een reis nu wel of niet door de reiziger is geannuleerd.

Na ontvangst van jouw annulering maken wij een creditfactuur van de geannuleerde reis en een factuur van de annuleringskosten die je verschuldigd bent aan Olke Bolke Ruiterkampen (de percentages staan hierboven). Deze sturen we samen met het schadeformulier en een brief met uitleg over hoe dit ingevuld moet worden naar je op. (Op de factuur van de annuleringskosten verrekenen wij alle eventueel reeds betaalde bedragen. Mocht blijken dat je op dat moment teveel betaald hebt, storten wij het teveel betaalde bedrag per ommegaande retour).

 • Vul het ontvangen schadeformulier helemaal in, onderteken het en stuur dit met de gevraagde bijlage(n) (bijvoorbeeld een doktersverklaring) terug naar ons.
 • Wij checken jouw formulier en sturen dit met alle benodigde bijlagen naar de verzekeraar.
 • De verzekeraar beoordeelt het schadeformulier. Op het besluit van de verzekeraar heeft Olke Bolke Ruiterkampen geen enkele invloed.
 • Als de verzekeraar besluit om tot uitkering over te gaan, dan ontvangen wij hierover een mail of een brief. Wij lichten jouw in over dit besluit.
 • Het bedrag van de vergoeding wordt door de verzekeraar naar Olke Bolke Ruiterkampen overgemaakt en wij zullen dit per ommegaande uitkeren aan de reiziger. Hou er rekening mee, dat de afhandeling van een annuleringsdossier zeker 6 tot 8 weken kan duren. Heb je na het lezen van deze uitleg nog vragen, bel of mail ons gerust!
 

Privacy

Persoonsgegevens

Voor het verstrekken van informatie of het maken van een reservering hebben we een aantal gegevens van je nodig. Deze persoonsgegevens worden door Olke Bolke Ruiterkampen gebruikt voor onder andere:

 • het aangaan van de overeenkomst
 • als leidraad voor de begeleiders om de juiste begeleiding en zorg te kunnen bieden
 • het versturen van nieuwsberichten, brochures en mailingen
 • lijst met contact gegevens van de deelnemers per reis voor alle betrokken deelnemers.
 

We zullen zorgvuldig omgaan met alle persoonsgegevens. Deze gegevens zullen niet aan derden worden aangeboden. Olke Bolke Ruiterkampen zal zich houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor een meer specifiek verslag zie de link PRIVACY en Olke Bolke Ruiterkampen.

Gebruik foto’s

Tijdens onze reizen worden er foto’s gemaakt. De leukste foto’s gebruiken we voor promotie en publiciteit rondom Olke Bolke Ruiterkampen en haar reizen in het bijzonder. Denk hierbij aan gebruik op onze website, Facebook, in de brochure, in het reisverslag e.d.. Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden Olke Bolke Ruiterkampen geef je toestemming aan Olke Bolke Ruiterkampen om beeldmateriaal voor bovenstaande doeleinden te gebruiken. Mocht je om voor jouw motiverende redenen hieraan niet willen meewerken dan dien je dat op het persoonlijk inschrijfformulier aan te geven.

Klachtenprocedure

Olke Bolke Ruiterkampen doet haar uiterste best om een reis zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan er in de praktijk altijd iets mis gaan door omstandigheden. Het is onze bedoeling om op de eerste plaats ter plaatse naar een bevredigende oplossing zoeken. Ben je na thuiskomst alsnog van mening dat je klacht niet goed is opgelost, dan kun je jou klacht bij Olke Bolke Ruiterkampen neerleggen. Wij zullen goed in kaart brengen wat er is gebeurd, wat de gemaakte afspraken waren voordat de reis van start ging, of we goed geïnformeerd hebben naar jou. Met deze bevindingen nemen we contact op met jou. Je krijgt daarna de tijd om weer te reageren als je niet tevreden bent.

Zowel de klacht als het vervolg dienen aangetekend te worden verzonden. Dit is, om misverstanden te voorkomen of iets wel of niet is verstuurd.

Tijdschema
 • Indienen van een klacht na een reis kan binnen 8 weken na het einde van de reis per aangetekende brief.
 • Olke Bolke ruiterkampen reageert schriftelijk binnen 4 weken na ontvangst van de klacht. We gebruiken die tijd om de klacht te onderzoeken. Daarbij kunnen wij ook jou bellen of mailen.
 • Na ontvangst van onze schriftelijke reactie heb je 2 weken de tijd om schriftelijk en aangetekend te reageren.
 • Olke Bolke ruiterkampen reageert hierop schriftelijk binnen 2 weken na ontvangst van de reactie met een definitief besluit.
 

Mocht je, na het doorlopen van deze gehele procedure, nog steeds niet tevreden zijn over de uitkomst of de geboden oplossingen, dan verwijzen we je door naar de Geschillencommissie Reizen.

Algemene voorwaarden